انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

shake


راهنمای کاربران

راهنمای کاربران

راهنمای و قابلیت های بخش های مختلف سیستم
ورود به راهنماي کاربران


پایگاه های اطلاعاتی

پایگاه های اطلاعاتی

امکانی جهت اشتراک گذاری پایگاه های اطلاعاتی
سامانه پایگاه های اطلاعاتی


قفسه مجازی

قفسه مجازی

امکان سازماندهی اطلاعات و مدارک بر اساس رده بندی موجود در کتابخانه
ورود به قفسه مجازی


کتابخانه شخصی

کتابخانه شخصی

شخصی سازی پورتال به منظور افزایش امکان ناوبری/راهبری بهتر برای کاربران
ورود به کتابخانه شخصی