انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

231

* درجه علمی تمام نشریات زیر ، علمی - پژوهشی می باشد.

 

عنوان

صاحب امتياز

روزآمد

سازي

آدرس سايت

شماره تماس

آدرس

آرشيو

Acta Medica Iranica Journal

دانشگاه علوم پزشكي تهران

ماهنامه

http://acta.tums.ac.ir

021 88973667

تهران، خيابان پورسينا، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، كدپستي: 14174

 

Anesthesiology and Pain Medicine

شركت كوثر

فصلنامه

www.anesthpain.com

21 88696708

تهران، شهرك غرب، بلوار فرحزادي، بلوار دريا، خيابان شكوفان

 

Annals of Iranian Medicine

دانشگاه علوم پزشكي تهران

فصلنامه

http://www.magiran.com/aim

021 88052191

تهران، صندوق پستي: 5983-14155

 

Archives of Cardiovascular Imaging

شركت كوثر

فصلنامه

www.anesthpain.com

21 88696708

تهران، شهرك غرب، بلوار فرحزادي، بلوار دريا، خيابان شكوفان

 

Archives of Clinical Infectious Diseases

شركت كوثر

فصلنامه

www.anesthpain.com

21 88696708

تهران، شهرك غرب، بلوار فرحزادي، بلوار دريا، خيابان شكوفان